sustainadvisoryonacouchcut

Tvarumo ataskaita

Tvarumo ataskaita

Tvarumo (ESG) ataskaita yra viešas bendrovės dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie jos veiklos ekonominį, socialinį ir aplinkosaugos poveikį, tvarumo valdymą, bei jai kylančią tvarumo riziką. Tinkamai parengta tvarumo ataskaita padeda susisteminti įmonės tvarumo veiklas ir siekius, matuoti progresą ir pagrįstai komunikuoti apie tvarumą su visomis suinteresuotomis šalimis. Šiandien įmonių tvarumo ataskaitos, dar vadinamos nefinansinėmis, socialinės atsakomybės ataskaitomis, tampa tokios pat svarbios, kaip finansinės ataskaitos. Europos Sąjungoje jau įsigaliojo Įmonių informacijos apie tvarumą teikimo direktyva (angl. CSRD), kuri įpareigos visas dideles įmones rengti bendrus Europos standartus atitinkančias tvarumo ataskaitas ir jas audituoti.
tvarumo ataskaitos gri global compact sustain advisory

Rengiame tvarumo ataskaitas ir padedame organizacijoms:

  • Išgryninti prioritetines aplinkosaugos, socialinės ir valdysenos srities temas, susijusias su pagrindiniu veiklos poveikiu, tvarumo rizikomis bei galimybėmis.
  • Atsižvelgti į darbuotojų, investuotojų, klientų, ir kitų suinteresuotųjų lūkesčius bendrovei tvarumo atžvilgiu.
  • Tinkamai parengti tvarumo ataskaitos struktūrą, kuria įmonė galės naudotis daug metų.
  • Surinkti duomenis ir nustatyti esamą padėtį, susisteminti bendrovės vykdomas tvarumo veiklas ir iniciatyvas.
  • Glaustai ir tiksliai parengti tvarumo ataskaitos tekstus, juos suredaguoti.
  • Sumaketuoti tvarumo ataskaitą, kad ją būtų paprasta ir lengva skaityti darbuotojams bei kitoms suinteresuotosioms šalims.

Plačiau apie tvarumo ataskaitas, GRI ir Global Compact

Lietuvos verslo sferai kartu su visu pasauliu judant tvaresnių idėjų ir praktikų link, tvarumo ataskaitų rengimas tampa vis dažnesniu reiškiniu. Tvarumo ataskaitos yra svarbios siekiant ne tik sėkmingai ir profesionaliai iškomunikuoti įmonės priimamus tvarius sprendimus, bet ir identifikuoti įmonės tvarumo ir etikos vertybes, įvertinti pasiekimus ir išsikelti tikslus judant tolyn.

Global Reporting Initiative duomenimis, net 80% didžiųjų pasaulio bendrovių savo įmonės tvarumą ir socialinę atsakomybę vertina pagal tarptautinį GRI ir Global Compact ataskaitų standartus. Įmonės paruošta ir tinkamai iškomunikuota GRI ataskaita tampa puikiu įrankiu vertinant bendrovės veiklą per svarbiausių ekonomikos, ekologijos ir socialinių temų prizmę, atsiskaitant esamiems verslo partneriams bei potencialiai pritraukiant naujų investicijų ar komandos narių.

GRI tvarumo ataskaita – aukščiausias socialinės atsakomybės įvertinimo standartas

Pagal GRI gaires paruošta socialinės atsakomybės ataskaita – visame pasaulyje pripažintas raportas, padedantis visiems suinteresuotiems asmenims ar bendrovėms įgyti pasitikėjimo jūsų verslu. Tarptautinėje plotmėje visoms įmonėms drauge siekiant globalių tikslų – sustabdyti globalinį atšilimą, mažinti lytinę ir socio-ekonominę atskirtį ir kt., GRI ataskaita tampa struktūruotu įmonės profiliu, įvardijančiu jūsų verslo įtaką globaliems veiksniams.

Įmonėms, tvarumo ataskaitą rengiančioms pirmą kartą, puikus atspirties taškas yra Jungtinių Tautų organizacijos sukurta Global Compact ataskaita, padedanti įvertinti, pamatuoti ir iškomunikuoti jūsų verslo poziciją, strategiją bei kertinius principus žmogaus teisių, darbo, aplinkosaugos ir anti-korupcijos atžvilgiu

Ataskaitos – ne tik skaidrumas, bet ir įrankis matuoti tvarumo progresą

Tiek pagal JT Global Compact gaires, tiek pagal GRI standartus paruošta tvarumo ataskaita padeda įmonei ne tik įvertinti jau įgyvendintus tikslus ar progresą, bet taip pat išsikelti ambicingus siekius ateičiai bei sudėlioti aiškius ir konkrečius tvarumo strategijos pradmenis, siekiant vykdyti bendrovės ekologijos ir socialinės atsakomybės praktikų plėtrą.

Profesionaliai ir pagal tarptautinius standartus paruošta tvarumo ataskaita yra nepamainomas įrankis komunikuojant su investuotojais, klientais ar potencialiais partneriais ir stiprinant jų įsitraukimą, pabrėžiant globalių problemų sprendimo svarbą jūsų verslui. Tinkamai įvertintos tvaraus verslo praktikos ir iškelti ambicingi tikslai ne tik augina pasitikėjimą verslu tiek įmonės viduje, tiek iš šalies, bet ir suteikia aiškią tvarumo ir su juo susijusių problemų sprendimo struktūrą, padedančią lengviau suvaldyti iškilusias krizes.

Kurkime darnią ateitį šiandien

XXI a. įmonės sėkmė matuojama ne tik finansiniais rezultatais ir biudžeto eilutėmis, bet ir jos indėliu į švarios, saugios ir darnios aplinkos kūrimą. Dirbame kartu, kad padėtume jums kurti tvarią organizacijos plėtrą ir padėti įvertinti darnaus vystymosi tikslus ilguoju laikotarpiu.