sustainadvisoryonacouchcut

Tvarumo strategija (ESG)

Tvarumo strategija – visos įmonės veiklą ir vertės grandinę apimanti strategija, skirta pagerinti jos poveikį aplinkai, žmonėms ir ekonomikai, o kartu ir pačios įmonės rezultatus.

Tvarumas matuojamas ESG (aplinkosaugos, socialiniais ir valdysenos) rodikliais, o ESG strategijoje numatomi konkretūs tikslai ir veiksmų planas, kaip pasiekti geresnių rezultatų šių kriterijų atžvilgiu. Tinkamai parengta ESG strategija tampa vidinių organizacijos procesų atspindžiu, pagrindu komunikacijai apie tvarumą.

Rengdami tvarumo strategijas, padedame organizacijoms:

  • Išgryninti prioritetines aplinkosaugos, socialinės ir valdysenos srities temas, susijusias su pagrindiniu veiklos poveikiu, tvarumo rizikomis bei galimybėmis.
  • Atsižvelgti į investuotojų, klientų, darbuotojų ir kitų suinteresuotųjų lūkesčius bendrovei tvarumo atžvilgiu.
  • Susisteminti bendrovės jau vykdomas tvarumo veiklas ir iniciatyvas, matuojamus rodiklius.
  • Iškelti konkrečius ir pamatuojamus tvarumo tikslus, sudaryti veiksmų planą jiems pasiekti.
  • Apipavidalinti ir pristatyti tvarumo strategiją darbuotojams bei kitoms suinteresuotosioms šalims, nustatyti gaires tvarumo komunikacijai.

Kurkime darnią ateitį šiandien

XXI a. įmonės sėkmė matuojama ne tik finansiniais rezultatais ir biudžeto eilutėmis, bet ir jos indėliu į švarios, saugios ir darnios aplinkos kūrimą. Dirbame kartu, kad padėtume jums kurti tvarią organizacijos plėtrą ir padėti įvertinti darnaus vystymosi tikslus ilguoju laikotarpiu.