sustainadvisoryonacouchcut

ES Taksonomija

Europos Sąjungos Taksonomija yra tvarios ekonominės veiklos klasifikavimo sistema, kurios tikslas – nukreipti privačias investicijas į aplinkos atžvilgiu tvarią veiklą ir spartinti perėjimą prie klimatui neutralios Europos ekonomikos.

ES Taksonomijos reglamentas įsigaliojo 2020 m. ir jau yra taikomas didelėms viešojo intereso įmonėms, kurioms iki šiol buvo privaloma rengti socialinės atsakomybės ataskaitą. Už 2025 finansinius metus atskleisti su Taksonomija susijusią informaciją taps privaloma ir visoms didelėms įmonėms, kurioms bus taikoma Įmonių informacijos apie tvarumą teikimo direktyva (angl. CSRD). Rekomenduojame pradėti ruoštis naujiems reikalavimams jau šiandien.

Konsultuojame dėl Taksonomijos reikalavimų įgyvendinimo ir padedame organizacijoms:

  • Suprasti šios naujos direktyvos svarbą ir reikalavimus, taikymo apimtį.
  • Išgryninti priemones ir procesus, reikalingus surinkti, įvertinti ir teisingai atskleisti pagal Taksonomiją reikalingus duomenis.
  • Nustatyti konkrečius bendrovei taikomus reikalavimus ir atlikti vertinimą.
  • Sudaryti tolimesnių veiksmų planą, kad bendrovės veikla atitiktų Taksonomijos kriterijus ir būtų klasifikuojama kaip tvari (angl. taxonomy-aligned).

Kurkime darnią ateitį šiandien

XXI a. įmonės sėkmė matuojama ne tik finansiniais rezultatais ir biudžeto eilutėmis, bet ir jos indėliu į švarios, saugios ir darnios aplinkos kūrimą. Dirbame kartu, kad padėtume jums kurti tvarią organizacijos plėtrą ir padėti įvertinti darnaus vystymosi tikslus ilguoju laikotarpiu.